Dis 25, 2014

Himpapalis na namumugad

Sa ugpungan ng kapilya at aranya
Nangingitlog man o sugatan, at hindi mahimlay

Himlayan ng mata
Sa kabila ng dayami, ng minsanang daga.

Bagong pula—na aking anit.
Kaawaan mo kami.

Walang komento: