Peb 2, 2015

Dalawang lalaki ang daigdig na ito

Nakaposas ang isa, kahuhubad lamang ng piring sa mga mata.
Gawa ito ng lalaking nakatakip ang bibig at panga,
at kung may papansi’y may kaliitan ang katawan.

Ngunit siya ang nakatindig. Ano ang magagawa ko?

Lalaki rin pala ang may hawak ng bidyo. At yung asa bahay
pausal-usal. Dadalawang katao ang daigdig na ito.

Walang komento: