Nob 29, 2012

Dalumat—in english ay?

Dalumat—in english ay?
Kind of worried about him
What office work?

Thanks for asking
Lalim kasi
Sad kasi

Paki-translate please?
He's still in the hospital
Mas malungkot kasi he doesn't respond

I mean admin matters?
Batis—source di ba?
Sa mga texts ko, sa kamusta

Wish I could still be one of your
Paglalagom—analysis ba?
I thought last day in

Ganun ba talaga kayo?
What's pagsagka?

Walang komento: