Nob 22, 2014

Pagkatapos na pagkatapos

ng iyong ikaapat na kaarawan ang kanilang ikalima. Nabitawan
ng iyong kapatid ang kanyang lobo.

Sa halip na tumingala pa tayo sa ulap,
ipinakita mo sa kanya ang nakabuhol sa iyong pulso.

Ano ngayon kung may isang petsa sabay may isa pang petsa?

Ginagapang pa rin ng sereno ang mga dapit-hapong
hindi kayo pinagbuksan. Wala kayong karapatan sa labas.

Walang komento: