Peb 5, 2002

In Pace Requiescat. Wala akong tiwala sa Latin. Pero ito nga siguro ang angkop, isang wikang pumanaw na. Mamarkahan ko lang rito, kung mamarapatin Ninyo, pero hindi ko po babahiran ng marurungis kong salita ang Inyong alaala.

Walang komento: