Ago 14, 2012

Sipi mula sa Kritik der reinen Vernunft

ni Immanuel Kant
aking salin


Ngunit kung may taong tuluyang makapipiglas mula sa lahat ng mahahalagang konsiderasyon, at makapaninimbang sa mga pahayag ng katwiran nang walang kinikilingan, na papansinin lamang ang nilalaman ng mga ito, na walang pagpapahalaga sa mga kahihinatnan ng mga ito; ang ganitong tao, kung ipagpapalagay na wala siyang ibang alam na landas mula sa pagkabalisa maliban sa pagpapatunay ng katotohanan ng isa sa mga nagtutunggaliang doktrina, ay mamumuhay sa kalagayan ng patuloy na pag-aatubili.