Dis 20, 2014

Ikalabing-limang sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Sa huling layuning ito, na kung tutuusin nama'y pinakamahalaga, dito ko isinuko ang aking sarili at pinasakop ang lahat ng maliliit at walang-halagang katangian ng aking pagkatao, gaya ng kagustuhang mamuhay mag-isa at pag-ayaw sa ano mang pananagutang sasagka sa kalayaan kong mag-aral, o sa ingay ng samahan, na sasabad lamang sa mapayapang katahimikan ng aking mga aklat.

Walang komento: