Hun 9, 2015

mesostic testing sa kawani post ni tilde

            attack dilawang kakutSaba
                 administrasyOn. mainam
                     magLabas ng
                     offIce regent
                  na powereD 


                    pero mAs
                     maiNam
                      anG t-shirt


                nilaman pampalUbag-loob attempt
                       Namang act
                pero nakabantaY nang
                  maigi vp fOr
                     admiNistration mahirap

Walang komento: