Peb 20, 2016

Sang-ayon ako rito—


—dahil sakto, lagpas sa mga retorikang kung susurii’y nagpapalabnaw sa halaga ng mga pangunahing serbisyo ng titser—pagtuklas o pagbuo ng bagong kaalaman, paglapat ng kaalamang ito sa paglilingkod, at siyempre, pagtuturo.

Mas makatuwirang tutukan ang mga “wagas” kung “makaraket, maka-junket, maka-research gold rush sa disaster areas” kahit mas madaling tatakan ng sumbat ang mga kamay na nagungulekta’t nagtsetsek ng mga papel.

Walang komento: