Set 4, 2017

Ikalabing-siyam na sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Kaya’t paanong ako, na kay layo sa pagkatuto at kagandahang-asal, magkakaroon ng lakas ng loob na magsulat? Upang makabuo ng sandigan, patuloy akong nag-aral ng magkakaiba’t magkakalayong mga paksain nang hindi nahihilig sa iisa kundi sa lahat. Ang kinalabasan nito, tuwing nangyayaring mas pinag-aralan ko ang isang paksain nang higit sa iba, ito’y hindi bunga ng kagustuhan kundi sadyang mas maraming aklat sa naturang paksain ang inabot sa akin ng pagkakaton, at hindi naman talaga ako nahahayaang pumili.

Walang komento: