Hun 10, 2012

Sipi mula sa mga kuwaderno

ni Simone Weil
aking salin


Hindi maaaring patawarin ang sinumang nakasakit sa atin kung ibinaba tayo ng pasakit na iyon. Kailangang isipin na hindi nito tayo ibinaba, na ibinunyag nito ang ating tunay na antas.