Okt 5, 2014

Ikaanim na sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


Nakakayanan ko lamang na magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng pagsabing hindi ko kakayaning magpasalamat sa iyo. Sasabihin ko lang ito bilang maigsing tanda ng ano mang iniiwan ko sa katahimikan, na sa kadahilanan lamang ng aking tiwala sa iyong pagkiling at sa pangangalaga ng iyong tangkilik kaya ako nangangahas kumausap sa iyong kadakilaan. Kung kahangalan ito, ipagpatawad, sapagkat kahangalan ang punong hiyas ng galak. Sa tulong nito'y makapag-aambag pa ako ng laman para sa iyong kagandahang-loob, at mabibigyan mo pa ng mas mainam na hugis ang aking pasasalamat.

Dahil nabulol siya, hindi kinilala ni Moises kanyang ang sarili na karapat-dapat upang makipag-usap sa paraon.

Walang komento: