Okt 31, 2014

Ikalabing-dalawang sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Hindi ako nag-aaral upang magsulat, at lalong hindi upang magturo (na para sa akin ay di magkatimbang na pagmamalaki), ngunit upang makita kung kakayanin sa pamamagitan ng pag-aaral na mabawas-bawasan ang aking kamangmangan. Ito ang aking tugon; ito ang aking mga saloobin.

Ang magsulat ay hindi ko naging pasya kailanman at bunga ng mga kapangyarihang labas sa akin, kung kaya't sa katunaya'y maaari kong sabihin sa kanila: Vos me coegistis.

Walang komento: