Okt 21, 2014

Ikasampung sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


At dahil dito'y inaamin kong makailang-beses nang hinablot nitong takot ang panulat mula sa aking kamay at napilitan akong ilayo sa aking isipan ang pag-unawa sa mga paksang kaakit-akit dito.

Walang komento: