Okt 19, 2014

Ikasiyam na sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


Natigilan ako sa tanong na ito, dagdag pa nang nakitang maging ang mga kalalakihang maalam ay pinagbabawalang magbasa ng Awit ng mga Awit at maging ang Genesis hanggang hindi pa sila lagpas tatlumpung taong gulang, gaya ng lubos na naiintindihan ng aking dakilang amang si San Geronimo (ang Genesis sapagkat malabo ito at hindi agad mauunawaan, at ang Awit ng mga Awit nang hindi maging pagkakataon ang tamis ng awit-kasalan upang bigyang kahulugan ng mga mapusok na kabataan bilang pag-iibigan ng laman sa laman). Sa kadahilanan ding ito, ipinayo niyang ihuli ang pag-aaral sa Awit ng mga Awit. Ad ultimum sine periculo discat Canticum Canticorum, ne si in exordio legerit, sub carnalibus verbis spiritualium nuptiarium Epithalamium non intelligens, vulneretur. At ani Seneca, Teneris in annis haut clara est fides.

Walang komento: