May 9, 2017

Ikalabing-anim na sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Nanumbalik ako, o mas tamang sabihin, dahil hindi naman talaga ako tumigil matuto, nagpatuloy ako sa pag-aaral, na hindi trabaho para sa akin kundi pamamahinga. Sa bawat sandaling naiwan sa akin makaraang matupad ang lahat ng tungkulin, nagbasa ako nang nagbasa at nag-aral nang nag-aral, na walang guro maliban sa mga aklat mismo. Isipin mo na lang kung gaanong kahirap mag-aral na wala kang ibang kasama maliban sa mga tauhang ito na walang mga kaluluwa, wala ang buhay na tinig at paliwanag ng isang guro. Lahat nitong pagod at hirap na nalagpasan ko'y aking ikinagalak nang dahil sa pagmamahal ko sa pagkakatuto.