Hul 9, 2017

Ikalabing-walong sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Sa aklat ni Job, nagwika sa kanya ang Diyos: Numquid coniungere valebis stellas Pleiades, aut gyrum Arcturi poteris dissipare? Numquid producis Luciferum in tempore suo, et Vesperum super filios terrae facis? Hindi maaaring maunawaan ang terminolohiyang ito kung walang astronomiya. At hindi lamang ito sa kaso ng mga dakilang agham.

Walang komento: