Okt 30, 2014

Ikalabing-isang sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Sapagkat, ayon sa husga ng mga naninirang-puri sa akin, hindi ko tungkulin ang makaalam at wala naman akong kakayahang magtagumpay, kaya kung sakaling magkamali ako, hindi ito isang pagkukulang, at hindi ito kasiraan sa aking mabuting pangalan. Hindi ito kakulangan dahil wala naman akong tungkulin, at hindi ito kasiraan dahil hindi naman ako maaaring magtagumpay at ad impossibilia nemo tenetur. Sa katunayan, wala pa akong naisusulat kung saan hindi ako pinilit nang labag sa aking kalooban, at para lamang sa kaligayahan ng iba, at hindi lamang sa walang kaligayahan, kundi may tiyak na pagkamuhi, sapagkat kailanma'y hindi ko kinilala ang aking sarili bilang dalubhasa o nagtataglay ng gayong uri ng dunong na may kaakibat na tungkulin upang magsulat. Ito ang aking karaniwang tugon sa mga nanghihimok na ako'y magsulat, at lalo pa kung kasangkot ang mga banal na paksa. Ano ba ang taglay kong pang-uunawa, ano ang pinag-aralan, ano ang materyales, o kaalaman dito, maliban sa apat na paimbabaw na katibayan? Ipinauubaya ko ang mga bagay na ito sa mga nakauunawa.

Walang komento: