Okt 14, 2014

Ikawalong sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

 
Bagamat binihisan ito bilang payo, dala nito para sa akin ang laman ng isang utos. Hindi maliit ang pampalubag-loob na, bago pa ito, mukhang napangunahan ng aking pagiging masunurin ang mga payo at gabay mo bilang pastol, gaya ng mahihinuha sa paksa at mga patunay ng mismong Liham. Alam ko namang hindi maaaring iyon ang tinutukoy ng iyong mahal na babala, kundi ang iba ko pang mga sulatin hinggil sa mga pinagkakaabalahan ng mga tao.

Walang komento: