Peb 24, 2014

Bulawan

Ayon sa iyong panaginip,
nilamon ng lupa kaming mga tatay
habang nagtatanim-tanim sa paligid.

Nang iluwa kami nito, kinagat kami. Ng kung ano.
Lumabas kaming mga pagkalaki-laking lalaki,

at pinaghahabol ang mga anak nang may makain.
May batang naiyak, at nais magpa-alo sa ama

(siyang bespren ng ating bunso) . . . pigilan!
Bagamat may lunas, takbo ka nang takbo sa

iyong panaginip. Kay raming hindi nakaligtas,
mga hindi makabalik-balik sa dati nilang anyo.

Kamukha ng bituka ng dalag ang lunas,

at nagising ka nang hindi ito nailalapat sa
iyong asawa. Na tipa nang tipa nang tipa.

Walang komento: